LICENČNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY užití mobilní aplikace StoryMe

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem mobilní aplikace StoryMe je Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30/1618, Praha 4 – Krč, PSČ 14000, identifikační číslo283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14206 (dále jen „Poskytovatel“)

1.2. Mobilní aplikací StoryMe (dále jen „aplikace StoryMe “) se rozumí aplikace vytvořená Poskytovatelem, jejíž obsahovou náplní je služba spočívající v možnosti četby, sledování literárně zpracovaných příběhů doplněných o graficky zpracované tematické prvky a obrázky, a to na mobilním zařízení. Aplikace StoryMe je zdarma dostupná prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů (např. Google Play a AppStore). Bližší popis Služby je uvedený na webové stránce www.storyme.app (dále jen „Webová stránka“).

1.3. Tyto podmínky užití aplikace StoryMe (dále jen „ Podmínky“) upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím aplikace StoryMe mezi Poskytovatelem a osobou užívající aplikací StoryMe (dále jen „Uživatel“).

1.4. Pro účely těchto Podmínek se aplikací StoryMe rozumí rovněž celý její obsah, tedy zejména literárně zpracované příběhy doplněné o graficky zpracované tematické prvky a obrázky, dále všechny její součásti, prvky a aktualizace, jakož i Webová stránka včetně on-line administračního rozhraní a veškerých jejich prvků jako jsou rozvržení stránek, grafika, texty a obrázky.

2. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Uživatel je povinen užívat aplikaci StoryMe způsobem, který neporušuje tyto podmínky a který je v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel zejména nesmí užíváním aplikace StoryMe narušovat práva a poškozovat dobré jméno Poskytovatele a narušovat práva třetích osob. V případě, že aplikace StoryMe umožní Uživateli vytvářet a vkládat slovní komentáře, příspěvky nebo jiný slovní projev (text), jsou v takových komentářích, příspěvcích a slovních projevech (textech) zakázány zejména vulgární či hrubé výrazy, urážlivé, nenávistné nebo nesnášenlivé výroky na adresu jiné osoby či skupiny osob, texty, jejichž jediný cíl je podnítit emotivní reakci (tzv. trolling), texty podněcující k rasovým útokům nebo útokům na jinou menšinu či skupinu obyvatel, reklama, komerční nabídky a sdělení, provizní marketing (affiliate marketing) a jiný prokazatelně nevhodný nebo protiprávní obsah, a dále jsou zakázány příspěvky mimo téma (offtopic).

2.2. K využívání všech dostupných funkcionalit aplikace StoryMe je Uživatel povinen se registrovat a vytvořit svůj uživatelský profil. Do uživatelského profilu má Uživatel přístup prostřednictvím přihlašovacích údajů, které si zvolil při registraci. Uživatel je povinen přístupové údaje ke svému uživatelskému profilu uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. Změnu hesla k přihlašovacím údajům může uživatel změnit v aplikaci, v záložce Profil.

2.3. Poskytovatel je oprávněn bez uvedení důvodu možnost provedení registrace a vytvoření uživatelského profilu Uživatele odepřít. Poskytovatel je oprávněn registraci a uživatelský profil Uživatele kdykoliv zrušit, a to zejména z důvodu porušování těchto podmínek Uživatelem.

2.4. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, aplikaci StoryMe průběžně aktualizovat, a to zejména za účelem odstraňování chyb, zajištění vyšší bezpečnosti či vytvoření nových prvků a funkcí aplikace StoryMe.

2.5. Poskytovatel je oprávněn bez uvedení důvodu provozování aplikace StoryMe omezit nebo na časově neomezené období přerušit. Poskytovatel není povinen omezení nebo přerušení provozování aplikace StoryMe předem oznámit Uživateli.

2.6. Poruchy, nesrovnalosti či chyby v aplikaci StoryMe je Uživatel povinen neprodleně oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na Webové stránce. Technická podpora Poskytovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím kontaktů uvedených na Webové stránce.

2.7. Poskytovatel neposkytuje na aplikaci StoryMe a službu, která je jejím prostřednictvím poskytována, žádnou záruku. Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami vzdává svého práva požadovat na Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy (včetně ušlého zisku) způsobené v souvislosti s užíváním aplikace StoryMe.

2.8. Uživatel bere na vědomí, že součástí obsahu aplikace StoryMe může být reklama a komerční sdělení, a to buď profilované nebo neprofilované.

2.9. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn v budoucnu obsah aplikace zpoplatnit prostřednictvím předplatného či poplatku za přístup ke konkrétnímu obsahu. Veškeré platby budou řešeny prostřednictvím in-app nákupu bez přístupu Poskytovatele k údajům o platebním prostředku Uživatele v souladu s podmínkami distribučního kanálu (GooglePlay/AppStore).

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Používání aplikace StoryMe je u některých příběhů zpoplatněno. Tyto poskytovatelem nabízené příběhy jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku uvedeného v těchto Podmínkách v Příloze č. 1 - Ceník.

3.2. Zpoplatnění některých příběhů umožní Uživateli dočíst konkrétní příběhy, kterých se zpoplatnění týká.

3.3. Metodiku zobrazení zpoplatněných příběhů může Poskytovatel měnit. Poskytovatel vždy o těchto změnách informuje Uživatele prostřednictvím newsletteru, komunikace na sociálních sítích a popisem aktualizací v App Store a Google Play.

3.4. K otevření celého příběhu dochází u Uživatele po úplném zaplacení řádné ceny konkrétního příběhu.

3.5. Nákup a platba za příběhy probíhá vždy v app storu podle operačního systému Uživatele – App Store nebo Google Play. K možnosti zakoupení příběhů je nezbytná registrace Uživatele v Aplikaci, bez které není možné příběhy pomocí platby otevírat.

3.6. Veškeré aktuální platné ceny a podmínky k otevření příběhu jsou vždy v aplikaci uvedeny v českých korunách.

4. AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

4.1. Aplikace StoryMe a veškerý její obsah je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).

4.2. Poskytovatel uděluje Uživateli oprávnění (licenci) k užití aplikace StoryMe a jejího obsahu, a to pouze pro osobní a nekomerční užití (dále jen „Licence“). Licence se poskytuje bez územního omezení a pouze po dobu trvání uživatelského účtu Uživatele.

4.3. Uživatel není oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci vyplývající z poskytnuté Licence, ani poskytnutou Licenci postoupit na třetí osobu.

4.4. Uživatel není oprávněn aplikaci StoryMe a její obsah zpřístupnit třetím osobám, rozmnožovat aplikaci StoryMe nebo její obsah za účelem dalšího rozšiřování pro jakékoliv účely, není oprávněn kopírovat a sdílet příběhy (literární díla) nabízené aplikací StoryMe, dále není oprávněn provádět jakékoliv změny zdrojového kódu aplikace StoryMe, popř. databází zahrnutých nebo použitých v aplikaci StoryMe, a to ani za účelem odstranění vad, užít aplikaci StoryMe nebo její obsah k vývoji odvozených mobilních nebo jiných aplikací nebo jakýchkoliv jiných odvozených děl, není oprávněn aplikaci StoryMe nebo její obsah veřejně prezentovat, šířit, vystavovat, přenášet, streamovat, vysílat či aplikaci StoryMe a její obsah užívat jiným způsobem, než který stanoví Licence.

4.5. Příslušná ustanovení Autorského zákona a dalších právních předpisů, která upravují právní ochranu autorských děl, zejména pak počítačových programů a databází, jakož i sankce za jejich nezákonné užití, nejsou těmito Podmínkami dotčena.

5. ODPOVĚDNOST

5.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti aplikaci StoryMe či uživatelského účtu nebo v důsledku užití aplikaci StoryMe či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

5.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost fungování aplikaci StoryMe, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

5.4. Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek a je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva dle Autorského zákona.

5.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost Aplikace, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

6. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. V případě registrace Uživatele a vytvoření jeho uživatelského účtu bude Poskytovatel za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje Uživatele. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou uvedeny v Souhlasu a v informacích o ochraně osobních údajů a soukromí.

6.2. Uživatel dokončením registrace stvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů.

7. ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit. O změně podmínek informuje Poskytovatel Uživatele prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, pokud se Uživatel zaregistroval a vytvořil si uživatelský účet, a to alespoň 7 dnů přede dnem účinnosti změny. Pokud Uživatel užívá aplikaci StoryMe i po dni nabytí účinnosti nového znění těchto podmínek, platí, že s novým zněním podmínek bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 30/1618, Praha 4 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce“).

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech“ a v odstavci „Právo namítat“, se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů:

E-mail: gdpr@albatrosmedia.cz

Telefon: +420 261 397 200

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

2. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVANÍ PROVÁDÍME?

A) Osobní údaje uživatelů aplikace Storki

Při poskytování služby můžete v rámci svého uživatelského profilu vyplnit jméno a příjmení, věk, bydliště, emailovou adresu, webovou stránku. Kromě těchto údajů zpracováváme také čtené knihy v aplikaci, login a heslo k Vašemu účtu, ID uživatele.

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

B) Osobní údaje subjektů v souvislosti s vyřizováním podnětů, žádostí o splnění práv a dotazů

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení podnětů a žádostí o splnění práv adresovaných naší společnosti budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude naše společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu, požadavku na splnění práv či podnětu, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naši společnosti). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by naše společnost nebyla schopna dotaz, požadavek na splnění práv či podnět vyřídit, a proto se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné poskytnutí naších služeb nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditoři a inkasní společnosti.

5. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

6. PRÁVO NAMÍTAT

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

7. PORUŠENÍ VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

LICENČNÍ PODMÍNKY aplikace StoryMe

1. Předmět licenčního ujednání

1.1 Za podmínek sjednaných v těchto Licenčních podmínek užití aplikace StoryMe („Licenční podmínky“) se Uživatel, který nejpozději do 30.06.2021 publikoval v aplikaci StoryMe skrze administrativní rozhraní dílo naplňujícího definici autorského literárního díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“) v elektronické textové podobě („Dílo“), touto publikací poskytl oprávnění k užití takového Díla Poskytovateli. Všechny další licenční ujednání spojené s publikací obsahu v aplikaci jsou definována v bodech 1. až 3. těchto Licenčních podmínek.

1.2 Poskytovatel se zavazuje v případě publikace Díla v aplikaci StoryMe poskytnout Poskytovateli odměnu, dle článku 3 těchto Licenčních podmínek.

2. Licenční ujednání

2.1 Uživatel prohlašuje, že je oprávněn v rozsahu dle tohoto článku 2 ( Licenční ujednání) tato práva poskytnout Poskytovateli. Uživatel plně odpovídá za to, že ke dni odevzdání Díla neporušuje žádné právo třetí osoby ani obecně závazný právní předpis.

2.2 Uživatel poskytuje Poskytovateli nevýhradníprávo užít Dílo:

(a) v časovém rozsahu do 31. 12. 2029;

(b) v územním rozsahu pro celý svět;

(c) pro všechny světové jazyky;

(d) pro jakýkoliv způsob užití dle Autorského zákona;

v souladu s Licenčními podmínkami („Licence“).

2.3 Licence zahrnuje mimo jiné také oprávnění Poskytovatele vykonávat ve vztahu k Dílu následující činnosti: korektorské a redakční práce, zveřejnění, digitalizace Díla, rozdělování, zhotovování překladů, úpravy včetně dopracování, zpracování, zařazení díla do počítačových programů, zpracování, doplnění časových údajů, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, marketing Díla.

2.4 Uživatel, v případech vztahujících se k Dílu, odpovídá za všechna případná porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Poskytovatelem v důsledku řádného užívání Díla, k nimž udělil Uživatel Licenci dle těchto Podmínek. V případě, že k Dílu uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Poskytovatele z Licence. Uživatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Poskytovateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv z Licence. V případě, že Poskytovatel bude v důsledku rozmnožování a rozšiřování Díla v souladu s těmito podmínkami na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Uživatel Poskytovateli náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení, jakož i újmu vzniklou Poskytovateli v důsledku uložení uvedené povinnosti.

2.5 Poskytovatel je oprávněn poskytnout podlicenci v rozsahu, v jakém je udělena Licence, a to bez dalšího souhlasu Uživatele.

2.6 Je-li Dílo provázeno jiným materiálem (fotografie, ilustrace, vložené texty atp.), který Uživatel odevzdá jako součást rukopisu, je Uživatel zodpovědný za všechny odevzdané složky Díla. Pokud Uživatel využívá materiály, které jsou vlastnictvím třetí osoby, je povinen vyjednat si možnost použití těchto materiálů se třetí osobou sám.

3. Odměna a platební podmínky

3.1 Uživatel má za vytvoření Díla nárok na Odměnu (jak je definovaná níže) dle těchto Licenčních podmínek .

3.2 Uživatel si vždy v autorském rozhraní pro tvorbu příběhů ( https://admin.storyme.app/) zvolí, zda bude jeho Dílo volně přístupné zcela či bude obsahovat i zpoplatněné části (kapitoly).

(a) v případy, že Uživatelovo Dílo bude zcela či částečně zpoplatněno pro ostatní uživatele aplikace Story Me určí Uživatel cenu dle aktuálních cenových možností aplikace Story Me ; a

(b) v případě bezúplatného Díla budou mít ostatní uživatelé aplikace Story Me možnost autora dobrovolně finančně podpořit částkou skrze aplikaci Story Me.

3.3 Z finančních příspěvků utržených Poskytovatelem v souvislosti s Dílem Uživatele dle článku 3.2(a) a 3.2(b) náleží Uživateli odměna ve výši 30 % z veškerých takto přijatých plateb ponížená o 15 % (které tvoří srážku služby Obchod Google Play) („Odměna“).

3.4 Odměna je splatná nejpozději do tří (3) měsíců po ukončení kalendářního pololetí, tj. vždy 30. 6 a 31. 12 každého roku, a je stanovena vždy na základě hlášení, které Poskytovatel Uživateli zašle:

(a) formou avíza k fakturaci v případě, že Uživatel vystavuje daňový doklad (fakturu) samostatně;

(b) přímo formou daňového dokladu v ostatních případech.

3.5 Je-li Odměna vyplácená Uživateli dle předchozího článku nižší než 500 Kč, bude Odměna vyplacena až v následujícím kalendářním čtvrtletí, kdy Odměna tuto částku převýší.

3.6 Odměna bude Uživateli oznámena a zaplacena na podkladě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, a to v případě, že Uživatel neoznámí Poskytovateli, že daňový doklad – fakturu vystaví samostatně.

3.7 Není-li stanoveno jinak, Uživatel nemá za Dílo a Licenci nárok na jiné ohodnocení.

Příloha č. 1 – Ceník

Ceník platný k 1. 3. 2020

Cenové hladiny za celý příběh*

Cenové hladiny finanční podpory**

25 Kč

25 Kč

49 Kč

49 Kč

99 Kč

99 Kč

*Platba u zamčených příběhů. Jedná se o otevření celého příběhu.

**Platba u otevřených příběhů. Jedná se o finanční podporu autora