LICENČNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY užití mobilní aplikace StoryMe

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.    Poskytovatelem mobilní aplikace StoryMe je Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30/1618, Praha 4 – Krč, PSČ 14000, identifikační číslo283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 14206 (dále jen „Poskytovatel“)

2.    Mobilní aplikací StoryMe (dále jen „aplikace StoryMe“) se rozumí aplikace vytvořená Poskytovatelem, jejíž obsahovou náplní je služba spočívající v možnosti četby a sledování literárně zpracovaných příběhů doplněných o graficky zpracované tematické prvky a obrázky, a to na mobilním zařízení. Aplikace StoryMe je zdarma dostupná prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů (např. Google Play a AppStore). Bližší popis Služby je uvedený na webové stránce www.storyme.app (dále jen „Webová stránka“).

3.    Pro účely těchto podmínek se aplikací StoryMe rozumí rovněž celý její obsah, tedy zejména literárně zpracované příběhy doplněné o graficky zpracované tematické prvky a obrázky, dále všechny její součásti, prvky a aktualizace, jakož i Webová stránka včetně on-line administračního rozhraní a veškerých jejich prvků jako jsou rozvržení stránek, grafika, texty a obrázky.

VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

1.    Uživatel je povinen užívat aplikaci StoryMe způsobem, který neporušuje tyto podmínky a který je v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel zejména nesmí užíváním aplikace StoryMe narušovat práva a poškozovat dobré jméno Poskytovatele a narušovat práva třetích osob. V případě, že aplikace StoryMe umožní Uživateli vytvářet a vkládat slovní komentáře, příspěvky nebo  jiný slovní projev (text), jsou v takových komentářích, příspěvcích a slovních projevech (textech) zakázány zejména vulgární či hrubé výrazy, urážlivé, nenávistné nebo nesnášenlivé výroky na adresu jiné osoby či skupiny osob, texty, jejichž jediný cíl je podnítit emotivní reakci (trolling), texty podněcující k rasovým útokům nebo útokům na jinou menšinu či skupinu obyvatel, reklama, komerční nabídky a sdělení, provizní marketing (affiliate marketing) a jiný prokazatelně nevhodný nebo protiprávní obsah, a dále jsou zakázány příspěvky mimo téma (offtopic).

1.    K využívání všech dostupných funkcionalit aplikace StoryMe je Uživatel povinen se registrovat a vytvořit svůj uživatelský profil, a to pod svým pravým jménem a za použití úplných a pravdivých údajů. Do uživatelského profilu má Uživatel přístup prostřednictvím přihlašovacích údajů, které si zvolil při registraci. Uživatel je povinen přístupové údaje ke svému uživatelskému profilu uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob.

2.    Poskytovatel je oprávněn bez uvedení důvodu možnost provedení registrace a vytvoření uživatelského profilu Uživatele odepřít, Poskytovatel tak může učinit zejména tehdy, pokud je zjevné, že Uživatel při registraci a vytvoření svého uživatelského profilu nezvolil své pravé jméno nebo nepoužil úplné a pravdivé údaje. Poskytovatel je oprávněn registraci a uživatelský profil Uživatele kdykoliv zrušit, a to zejména z důvodu porušování těchto podmínek Uživatelem.

3.    Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, aplikaci StoryMe průběžně aktualizovat, a to zejména za účelem odstraňování chyb, zajištění vyšší bezpečnosti či vytvoření nových prvků a funkcí aplikace StoryMe.

4.    Poskytovatel je oprávněn bez uvedení důvodu provozování aplikace StoryMe omezit nebo na časově neomezené období přerušit. Poskytovatel není povinen omezení nebo přerušení provozování aplikace StoryMe předem oznámit Uživateli.

5.    Poruchy, nesrovnalosti či chyby v aplikaci StoryMe je Uživatel povinen neprodleně oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na Webové stránce. Technická podpora Poskytovatele Uživateli je poskytována prostřednictvím kontaktů uvedených na Webové stránce.

6.    Poskytovatel neposkytuje na aplikaci StoryMe a službu, která je jejím prostřednictvím poskytována, žádnou záruku. Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami vzdává svého práva požadovat na Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy (včetně ušlého zisku) způsobené v souvislosti s užíváním aplikace StoryMe.

7.    Uživatel bere na vědomí, že součástí obsahu aplikace StoryMe může být reklama a komerční sdělení, a to buď profilované nebo neprofilované.

8.    Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn v budoucnu obsah aplikace zpoplatnit prostřednictvím předplatného či poplatku za přístup ke konkrétnímu obsahu. Veškeré platby budou řešeny prostřednictvím in-app nákupu bez přístupu Poskytovatele k údajům o platebním prostředku Uživatele v souladu s podmínkami distribučního kanálu (GooglePlay/AppStore).

AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE

1.    Aplikace StoryMe a veškerý její obsah je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).

2.    Veškerá majetková práva k aplikaci StoryMe a jejímu obsahu vykonává Poskytovatel.

3.    Poskytovatel uděluje Uživateli oprávnění (licenci) k užití aplikace StoryMe a jejího obsahu, a to pouze pro osobní a nekomerční užití (dále jen „Licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, bez územního omezení a pouze po dobu trvání uživatelského účtu Uživatele.

4.    Uživatel není oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci vyplývající z poskytnuté Licence, ani poskytnutou Licenci postoupit na třetí osobu.

5.    Uživatel není oprávněn aplikaci StoryMe a její obsah zpřístupnit třetím osobám, rozmnožovat aplikaci StoryMe nebo její obsah za účelem dalšího rozšiřování pro jakékoliv účely, není oprávněn kopírovat a sdílet příběhy (literární díla) nabízené aplikací StoryMe, dále není oprávněn provádět jakékoliv změny zdrojového kódu aplikace StoryMe, popř. databází zahrnutých nebo použitých v aplikaci StoryMe, a to ani za účelem odstranění vad, užít aplikaci StoryMe nebo její obsah k vývoji odvozených mobilních nebo jiných aplikací nebo jakýchkoliv jiných odvozených děl, není oprávněn aplikaci StoryMe nebo její obsah veřejně prezentovat, šířit, vystavovat, přenášet, streamovat, vysílat či aplikaci StoryMe a její obsah užívat jiným způsobem, než který stanoví Licence.

6.    Příslušná ustanovení Autorského zákona a dalších právních předpisů, která upravují právní ochranu autorských děl, zejména pak počítačových programů a databází, jakož i sankce za jejich nezákonné užití, nejsou těmito VOP dotčena.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    V případě registrace Uživatele a vytvoření jeho uživatelského účtu bude Poskytovatel za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje Uživatele. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou uvedeny v SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

2.    Uživatel dokončením registrace stvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování a ochrany osobních údajů.

ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Poskytovatel je oprávněn kdykoliv provoz aplikace StoryMe ukončit. Ukončením provozu aplikace StoryMe Poskytovatelem se Uživateli bez dalšího ukončuje Licence k užití aplikace StoryMe.

2.    Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit. O změně podmínek informuje Poskytovatel Uživatele prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, pokud se Uživatel zaregistroval a vytvořil si uživatelský účet, a to alespoň 7 dnů přede dnem účinnosti změny. Pokud Uživatel užívá aplikaci StoryMe i po dni nabytí účinnosti nového znění těchto podmínek, platí, že s novým zněním podmínek bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    SPRÁVCE

Souhlasím, aby společnost Albatros Media a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 14000, IČ 28377141, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), zpracovávala mé osobní údaje za účelem, v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.

Registruje-li uživatele jeho zástupce (zákonný zástupce nebo osoba zmocněná na základě plné moci), potvrzuje, že tak činí poté, co zastoupeného řádně seznámil s obsahem tohoto souhlasu, informacích o zpracování osobních údajů, o jeho právech a povinnostech a o způsobu, jak je vůči Správci lze uplatnit.

1.    VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování máte právo na:

1.    ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným v INFORMACÍCH O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu bude mít za důsledek zrušení registrace a Vašeho uživatelského profilu. Odvoláním souhlasu není odinstalování aplikace z Vašeho mobilního zařízení. V takovém případě zůstává uživatelský profil zachován. Můžete se k němu přihlásit prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla z jakéhokoli jiného mobilního zařízení, na kterém je nainstalována aplikace StoryMe;

2.    PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak rovněž právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

3.    OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

4.    VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

5.    OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

6.    STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

7.    PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

·         NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění uvedených v INFORMACÍCH O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

1.    ÚČEL, pro který budeme údaje zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem: vytvoření uživatelského profilu v aplikaci StoryMe a úplného využívání této aplikace a všech jejích funkcionalit, a to konkrétně:

1.    možnosti přečtení celého obsahu příběhu;

2.    možnosti hodnocení kvality příběhu;

3.    možnosti přidávání slovních komentářů k příběhu;

4.    zasílání upozornění na nový příběh v aplikaci StoryMe vyprofilovaný podle mých osobních žánrových preferencí, či mých preferencí konkrétního autora nebo autorů. Takové upozornění mi bude přiměřeně často zasíláno na adresu el. pošty.

1.    ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce v rámci účelu vymezeného výše v bodě 3. zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, adresa el. pošty, údaje o tom, jaký příběh právě čtu, jaký příběh jsem dočetl(a) a o příběhu, jehož čtení jsem přerušil(a), včetně údaje o tom, na jaké straně jsem jeho čtení přerušil(a), dále údaje o tom, jak příběhy hodnotím a údaje o mých slovních komentářích k příběhu, případně má fotografie, vložím-li ji do svého profilu.

1.    DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje do odvolání mého souhlasu, nebo do doby zrušení mého uživatelského profilu v aplikaci StoryMe ať již mnou, nebo Správcem;

Beru na vědomí, že po skončení účelu zpracování, resp. uplynutí doby zpracování, jak byla uvedena v tomto bodě, může při splnění právními předpisy stanovených podmínek Správce osobních údajů zejména za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů dále uchovávat a zpracovávat mé osoby údaje po nezbytně nutnou dobu.

1.    PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců):

V rámci účelu podle bodu 3 budou mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení (bez adresy el. pošty), údaj o mém hodnocení příběhu, údaj o mých slovních komentářích k příběhu, případně také moje fotografie, vložím-li ji do uživatelského profilu, zpřístupněny ostatním registrovaným uživatelům aplikace StoryMe.

1.    PŘESNOST A AKTUALIZACE zpracovávaných osobních údajů

Beru na vědomí, že pro řádné fungování aplikace StoryMe je nezbytné, aby můj uživatelský profil obsahoval mé přesné osobní a kontaktní údaje. Své osobní a kontaktní údaje budu bez zbytečného odkladu poté, co dojde k jejich změně, v rámci svého uživatelského profilu aktualizovat.

1.    DOBROVOLNOST poskytnutí údajů

Jsem srozuměn s tím, že poskytnutí osobních údajů obsažených v registračním formuláři a v mém uživatelském profilu je dobrovolné. Současně jsem však také srozuměn s tím, že bez poskytnutí základního rozsahu osobních údajů není mé zapojení do úplného užívání aplikace StoryMe a všech jejích funkcionalit možné.

1.    MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce nebo zpracovatele osobních údajů, případně odpovídajícím způsobem zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

1.    TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

1.    ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

1.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, přiměřenosti schopností vzhledem k zastávané či plánované pozici, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Na základě mnou poskytnutých osobních údajů a mých osobních údajů zjištěných při mém užívání aplikace StoryMe bude automatizovaným systémem za použití vhodného algoritmu predikována moje preference při čtení příběhů tak, aby mi následně mohly být nabídnuty příběhy, které se nejvíce blíží mé osobní preferenci, a tato nabídka mi mohla být zaslána na mou adresu el. pošty.

Pokud nebude automatizovaně generovaná preference odpovídat mé skutečné preferenci, mohu to Správci oznámit způsobem uvedeným v INFORMACÍCH O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

1.    KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva lze za níže uvedených podmínek uplatnit:

1.    prostřednictvím adresy el. pošty: info@storyme.app

2.    prostřednictvím písemného podání na adresu:Albatros Media a.s., Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 14000;

3.    osobně na adrese: Albatros Media a.s., Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 14000.

1.    IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít újmy práva a svobody třetích osob. Z tohoto důvodu má Správce právo a povinnost v nezbytných případech žadatele o uplatnění práv identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím funkcionalit aplikace StoryMe dostupných na základě ověření uživatele přístupovým heslem, které je možné nastavit pouze prostřednictvím ověřené adresy el. pošty, komunikace prostřednictvím zprávy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen nebo je odpověď zasílána do vlastních rukou.

1.    ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Výjimečně, vyžádá-li si to oprávněný, je možné poskytnout informace, příp. umožnit uplatnění práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany se pořídí písemný záznam. Podmínkou ústního uplatnění práv, není-li dotyčný osobně znám, je ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž lze seznat, že práva uplatňuje osoba, které náleží.

1.    ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Je-li žádost podána, resp. jsou-li práva uplatněna prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li dotyčný o jiný způsob.

1.    NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně, není-li dále uvedeno jinak.

1.    ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

1.    podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo se sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo

2.    se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se s odůvodněním odmítne.

1.    LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce této lhůty se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

1.    Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

2.    Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

1.    účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, a o rozsahu a důsledcích zpracování;

2.    případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;

3.    předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země;

4.    době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;

5.    právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právu požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění – subjektu údajů se poskytne vždy jen informace o těch právech, jejichž uplatnění přichází v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů v úvahu;

6.    právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění – přichází-li uplatnění tohoto práva s ohledem na charakter zpracování osobních údajů v úvahu;

7.    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;

8.    zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

9.    právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů);

10.skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů, je-li realizováno.

3.    Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

4.    Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

1.    Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

2.    Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

3.    Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

4.    O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ

1.    Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

1.    nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

2.    subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;

3.    subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;

4.    osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;

5.    vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpisu či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;

6.    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2.    Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů.

3.    Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.  Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

4.    Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

5.    Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

1.    pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

2.    pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;

3.    z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);

4.    pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

5.    určení, uplatnění a výkon práv Správce.

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

1.    Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

2.    Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

1.    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

2.    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

3.    Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

4.    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

3.    Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

4.    Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.    Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

1.    Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů.

2.    V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat:

1.    předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;

2.    předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

3.    Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

4.    Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

5.    K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK VII.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

1.    Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl, není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

1.    nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

2.    povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

3.    založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

2.    V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.

3.    Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK VIII.

PRÁVO NA NÁMITKU

1.    Je-li právním základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

2.    Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

3.    Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

4.    Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

5.    Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by:

1.    pro další zpracování svědčily vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

2.    další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu/obranu práv Správce.